PAI

13

TINO PAI

23

TINO PAI RAWA ATU

40

u
r
o
k
a
k
u
k
ū
Hunaia ngā kupu

aouru

aru

auru

kaku

kao

karo

kauko

koaru

koau

koka

kora

koua

kouka

koura

kourua

kuau

kuka

kukau

kūkukuroa

oka

rako

raku

ruao

uka

ūkura

ura

uruao